Sempai Karina Dahl

Sempai Karina Dahl

  • 3. Kyu Okinawan Shuri Ryu