Sempai Lars Skinnebach

Sempai Lars Skinnebach

  • 3. Kyu Okinawan Shuri Ryu
  • Reiki-mester