Sempai Signe Timmermand

Sempai Signe Timmermand

  • 3. Kyu Okinawan Shuri Ryu